קישור לקבצי מידע המיועדים לסטודנטים החדשים:

קישור לקבצי מידע המיועדים לסטודנטים החדשים:

https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bruckgl_biu_ac_il/Em0H2lWJOEtEpXUX4lX3BxIBANXowQlanoTo0AE05L2ivg?e=DUCgOy