Placeholder Image

Prof. Gdalia Nigal ז"ל

    CV

    גדליה נִגְאַל ( 1927 –2010)

    פרופ' גדליה נגאל רכש את השכלתו באוניברסיטה העברית, שם נמנה עם תלמידיו של פרופ' ישעיה תשבי. עבודת הדוקטור שלו משנת 1972 עסקה בנושא: "משנת החסידות בכתבי ר' אלימלך מליז'נסק ובית מדרשו". מסוף שנות השישים החל ללמד באוניברסיטת חיפה ולאחר מכן באוניברסיטת בר-אילן. עמד בראש הקתדרה לחסידות באוניברסיטת בר-אילן. במסגרת מחקריו על הסיפור החסידי, כתב וההדיר למעלה מ-40 ספרים.  בין ספריו הבולטים: הסיפורת החסידית תולדותיה ונושאיה (מרכוס, ירושלים 1981), לקסיקון הסיפור החסידי, (המכון לחקר הספרות החסידית, תשס"ה) – ספר עליו זכה בפרס מטעם ארגון הספריות היהודיות, מחקרים בחסידות, (המכון לחקר הספרות החסידית, ירושלים תשנ"ט). פרופ' נגאל עסק במקורות החסידיים בספרות העברית החדשה, בספרו - ש"י עגנון ומקורותיו החסידיים: עיון בארבעה מסיפוריו, (אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשמ"ג), ובגילום הפולקלורי והמיסטי של החסידות – בספריו מאגיה מיסטיקה וחסידות, (ירון גולן, תל אביב 1992), וסיפורי דיבוק בספרות ישראל, (הוצאת ראובן מס, ירושלים תשנ"ד).

    Last Updated Date : 04/12/2022