Placeholder Image

Dr. zeev kitsis

דוא"ל
zeevkitsis@gmail.com
  קורסים
  יום א 12:00-10:00
  רבי לוי יצחק מברדיטשוב - ריאליה, ספרות ופולקלור
   
  אחת מן הדמויות החסידיות שזכו להתייחסויות הרבות ביותר היא דמותו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב. דמות זו הילכה קסם על הדורות שלאחריו, מן החסידות ועד לציונות והתרבות הישראלית, ובשל כך זכה לאופני מבע רבים ומגוונים – פרוזה, סיפורי שבחים, פואמות, שירים ולחנים רבים. במהלך הקורס אנו מציגים את דמותו של ר' לוי יצחק כפי שהיא משתקפת במגוון אופני המבע השונים, מספרות השבחים החסידית ועד לפואמות של אצ"ג. דרך דמותו של ר' לוי יצחק אנו סוקרים את ההווי החסידי של ראשית המאה התשע עשרה, ואת הצומת ההיסטורית והתרבותית שדמותו של ר' לוי יצחק, 'סנגורן של ישראל', משקפת ומתמודדת. דרך אופני המבע להם זכתה דמותו של צדיק חסידי זה, אנו עורכים היכרות עם האמצעים הספרותיים והאומנותיים בהן יוצגה החסידות ואישיה. כך אנו עוקבים אחר ספרות השבחים הקלאסית, העיבודים הספרותיים החוץ-חסידיים, והתרבות המוזיקלית כמייצגיה של התופעה החסידית.
  פרסומים
  1. קיציס, זאב, על דרכי יצירתו של סיפור שבחים חסידי - עיון בסיפור על "הצדיק המתוק", רבי זושא, בתוך: מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית ג (א' ליפסקר ור' קושלבסקי עורכים), עמ' 227-201.
  2. קיציס, זאב, שני הציירים – סיפור משתקף בראי: גלגולה של מעשייה מן המאה הראשונה ועד רבי נחמן מברסלב, אקדמות כב, עמ' 142-119.

  Last Updated Date : 04/12/2022