Prof. Yoav Elshtain

Prof.

CV

לימד במחלקה לספרות עם ישראל בין השנים 2001-1979

Research

פרופ' אמריטוס לספרות עברית ולספרות משווה.

חוקר הסיפור החסידי, יחסי יהדות ובודהיזם, סטרוקטורליזם, תימטולוגיה של ספרות עם-ישראל.