BIU Campaign
המחלקה לספרות עם ישראל עוסקת במחקר ובהוראה של הספרות העברית, וכן של הספרויות ביידיש, בלאדינו ובערבית יהודית. המחלקה מדגישה בתכניות הלימודים את הרצף ההיסטורי של הספרות העברית לדורותיה, ואת הדיאלוג הטקסטואלי בין התקופות השונות, לצד בירור זיקותיה של הספרות העברית לזרמים ולאסכולות בספרות העולם, וקשב לתהליכים פנימיים המזינים את הספרות העברית העכשווית. המשך...