הנחיות להגשת מאמרים

  1. המערכת תשלח אישור על מסירת המאמר למערכת, למאמר שיוגש בהתאם להנחיות למחברים.
  2. מאמר שהמערכת תמצא בו עניין יישלח לשיפוט לשני קוראים.
  3. המערכת תעדכן את המחברים על מצב הטיפול במאמר.
  4. בתום תהליך ההערכה האקדמית של המאמר במערכת תשלח למחברים הודעה  על קבלה/אי קבלה של המאמר, וכן הנחיות לתיקונים במידה שיידרשו.
  5. מאמר שהתקבל יעבור עריכת לשון בהתאם לכללי הכתיבה המדעית ובהתאם לכללי האקדמיה ללשון העברית. בשלב העריכה הלשונית ניתן להכניס שינויים מינוריים במאמר ולעדכנו.
  6. הנוסח הסופי יישלח למחברים להגהה ולאישור. בשלב זה אין אפשרות להכניס שינויים במאמר.

קישורים להגשת מאמרים לכתב העת 'ביקורת ופרשנות':

קישור לקובץ תהליך הגשת מאמר ל'ביקורת ופרשנות'


 קישור לקובץ כתב העברת זכויות