האנציקלופדיה של הסיפור היהודי

האנציקלופדיה של הסיפור היהודי

וסדרת 'תימה'

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן

 

'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי' הוא פרויקט מחקרי ופרסומי המושתת על המתודה הקרויה 'תימטולוגיה של ספרות עם ישראל'. מחקר התימטולוגיה של ספרות עם ישראל מתעד באופן שיטתי את עולם הסיפורת היהודית, את גלגולי גרסאותיה בלשונות היהודים (עברית, ארמית, יידיש, לדינו וערבית יהודית) ואת פרישתה מבחינה היסטורית וגיאוגרפית.

המתודה התימטולוגית נועדה לארגן תופעה מיוחדת לספרות היהודית, לפיה כל סיפור מאז המקרא זוכה לעשרות עיבודים גרסאיים החוצים תקופות, מרחבים ושפות שונות (לשונות היהודים: עברית, ארמית, יידיש, לדינו וערבית-יהודית). כל סיפור – 'תימה' במונחי המתודה – זוכֶה לניתוח העוקב כרונולוגית אחר התפתחות גרסאותיו שבכתבי-יד, בדפוסים ובתיעודים של מסירה בעל-פה. 'החיים הגרסאיים' של כל תימה הם שרשרת התבוננויות חוזרות ונשנות של מספרי הסיפורים וכותביהם במסורות שקיבלו מקודמיהם. השתנות הגרסאות מייצגת דינמיקה של תודעה תרבותית, שלניסוחה אנו מגיעים באמצעות הבחנה בין רמות שונות של תפקוד ספרותי בטקסט. בכל שרשרת גרסאות של סיפור מסוים ניתן לאתר פורמולה יציבה של פעולות או של עיצובים ספרותיים מרכזיים, שהם תווי הזיהוי של 'התימה ההומוגנית'. המתודה מבקשת לאתר גם קווים מקבילים לטיפוסים סיפוריים בפולקלור הבינלאומי, תוך השוואתם אל גרסאות התימות היהודיות.

לעקרונות המתודה התימטולוגית ומונחיה

הכרך הראשון של האנציקלופדיה שנושאת את השם 'סיפור עוקב סיפור' ראה אור בשנת 2004 והוא כולל נוסח עברי של המאמר הפרוגרמתי, מאמרי-יסוד בתימטולוגיה וששה ערכים (תימות) הפותחים את סדרת הכרכים של האנציקלופדיה. כל ערך באנציקלופדיה נושא כותר של סיפור רב-גרסאי (תימה) בסיפורת היהודית  והערך כולל תיאור קצר של הסיפור, מיפוי אנליטי של התפתחות גרסאותיו בפרישתו ההיסטורית והגיאוגרפית, מיפוי של מרכיבי גרסאות הסיפור מבחינת חומריהן (מוטיפים) ותפקודיהן הספרותיים (פונקציות\מוטיפמות) וכן הערות השוואה מדוקדקות למקבילות בסיפורת ובפולקלור בינלאומי. הערכים מלווים באפראט מקיף ומפורט של הערות לספרות מדעית בתחום הספרות המשווה, הספרות היהודית וספרות הפולקלור.

במסגרת סדרת 'תימה' הופיעו עד כה מונוגרפיות תימטולוגיות שנכתבו על פי עקרונות תחום מחקר זה וכן אסופות מחקר הקרויות 'מעשה סיפור'.

לפרסומי הפרויקט באתר הוצאת בר-אילן

 

חברי הסגל של הפרויקט:

פרופ' יואב אלשטיין (מייסד התמטולוגיה)   -   דף אישי

פרופ' אבידב ליפסקר (ראש הפרויקט)       -   דף אישי

ד"ר איתמר דרורי (חוקר)                        -   דף אישי

ד"ר ורד טוהר (חוקרת)                          -   דף אישי

ד"ר רונה טאוזינגר (מרכזת הפרויקט)