משך הלימודים

משך הלימודים במסלול א' (הכולל עבודת מחקר) ובמסלול ב' (ללא מחקר) - הינו שנתיים.

במקרים מוצדקים - הוועדה מאפשרת הארכה לשנת לימודים שלישית.

מניין השנים יחול גם במקרים של שינוי מגמה או החלפת נושא המחקר (מסלול א'). אי עמידה במועדים הנ"ל תגרום להפסקת לימודים. בקשות להארכת לימודים תדחנה, מלבד במקרים חריגים ביותר.

את הבקשה למתן הארכה יש להגיש לוועדה בהדפסה (אם יוגש בכתב יד הבקשה לא תטופל), בצירוף המלצת ראש המחלקה. המשך הלימודים מותנה באישור הבקשה ע"י הוועדה לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים.

תלמידים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל 6 ש"ש (בשנה אליה התקבלו), יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.