שפות זרות בכל המסלולים (רגיל, ישיר ומשולב)

על הסטודנט להוכיח רמת כתיבה של חיבור מדעי בשפה האנגלית, ויכולת הבנה של ספרות מדעית בשפה מודרנית נוספת בתחום המחקר שהוא כותב (גרמנית, ספרדית, צרפתית). סטודנט המבקש הכרה באחת מלשונות היהודים (ארמית, לאדינו, ערבית-יהודית, יידיש) כשפה זרה שנייה יבקש אישור מיוחד על בסיס זיקה לתחום מחקרו. את הבקשה יש להעביר למזכירות המחלקה. במקרים מיוחדים רשאי יו"ר הוועדה, בהמלצת המנחה וראש המחלקה, להוסיף או לגרוע מדרישות אלה או לשנותן.

על הסטודנט למלא דרישה זו במשך שנת הלימודים שאחרי אישור תכנית המחקר, לכל המאוחר.סטודנט יוכל להוכיח שליטתו בשפות זרות בדרכים הבאות:

ציונים בשפה האנגלית:

  • ציון של  90 לפחות במבחן בשפה האנגלית שייערך במחלקה בה לומד התלמיד.
  • ציון פטור במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן או סיום בהצלחה של קורס למסטרנטים על פי מיון מוקדם (רמה M2 או M4); או סיום בהצלחה קורס לדוקטורנטים במחלקה הניתן ל"אנגלית ללא מתמחים" (בניין 1004 קומה א). (קורס זה מומלץ לתלמיד על ידי המחלקה).
  • פטור במקרה שמקצוע ההתמחות לתואר ראשון או שני היה אנגלית; או על בסיס לימודים לתואר שלישי במחלקה לאנגלית.
  • פטור במקרה שהסטודנט הוא בעל תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית.

תנאי פטור מלימודי שפה זרה שנייה:

יינתן פטור אם הסטודנט הוכיח בקיאות בשפה במבחן פטור מיוחד; או הציג ציון עובר" בקורס

בשפה זרה שנייה בלימודי התואר השני.

עם תחילת לימודי תואר שלישי יש להקפיד על מילוי כל דרישות שפה זרה באנגלית ושפה זרה

שנייה כדי שלא יתעוררו קשיים עם סיום הלימודים והגשת העבודה לשיפוט.