מסלולי לימוד: נהלים

מסלול ישיר:

  • תלמיד המסלול הישיר יחשב כסטודנט לתואר שלישי לכל דבר, ויהיה זכאי להגיש מועמדות למלגות המיועדות לתואר שלישי בלבד, דוגמת מלגת נשיא.
  • התלמיד ילמד את המכסה הנדרשת במסלול א' לתואר שני (עם תזה), ויידרש לממוצע של 86 לפחות .
  • עליו להגיש הצעת מחקר לתואר שלישי עד סוף שנה שנייה לכל המאוחר. מלגאי נשיא יגישו את הצעת המחקר תוך 8 חודשים מיום קבלת המלגה.
  • משך הלימודים:  4 שנים מיום קבלתו למסלול. במקרים מיוחדים ניתן לקבל הארכה לשנתיים נוספות.

מסלול משולב:

  • בשנתיים הראשונות, המעקב אחרי הלימודים יהיה במסגרת הוועדה לתואר שני, במסלול א' (עם תזה). עם קבלתו יונפק לסטודנט אישור ידני על קבלתו למסלול המשולב. בתום השנתיים ייחשב התלמיד כסטודנט שנה ראשונה לתואר שלישי.
  • התלמיד יילמד בשנתיים הראשונות את המכסה הנדרשת במסלול א' לתואר שני (עם תזה).
  • עליו להגיש הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי עד סוף שנה שנייה.
  • עליו להיבחן בחינה מחלקתית בעל פה על הצעת המחקר, בציון 86 לפחות.
  • הצעת המחקר תזכה את הסטודנט בתואר שני.