ד"ר אבי שמידמן

דוא"ל
avi.shmidman@biu.ac.il
משרד
בניין 410, קומה ג', חדר 302
שעות קבלה
בתיאום מראש
  פרסומים

  אבי שמידמן - רשימת פרסומים

  מאמרים, עברית                                                            Articles, Hebrew

  1. י' גרנט וא' שמידמן, '"אשר אחד עשה": ששת ימי הבריאה וששה סדרי משנה בברכת מזון מפויטת ליוסף אבן אביתור', גנזי קדם א (תשס"ה), עמ' 79‑116 להורדה
  2. א' שמידמן, 'תפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות', גנזי קדם ב (תשס"ו), עמ' 45‑10להורדה
  3. א' ארליך וא' שמידמן, 'פסקת "מלכינו אלהינו" בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה', גנזי קדם ג (תשס"ז), עמ' 9‑28 להורדה
  4. א' שמידמן, 'מתי נאמרו ברכות המזון המפויטות ליום הכיפורים?', גנזי קדם ד (תשס"ח), עמ' 61‑90 להורדה
  5. א' שמידמן, 'ברכות מזון מפויטות לארוסים מן הגניזה', פרקי שירה ד  (תשס"ט), עמ' 9‑25
  6. א' שמידמן, '"דוהרי דוקלים" ו"דוהר העיניים": "דהר" כלשון "אור" בפייטנות הקדומה', לשוננו עה (תשע"ג), 37‑54
  7. א' ארליך וא' שמידמן, 'קטעי ברכות מזון מן הגניזה עם לשון זימון על פי מנהג ארץ ישראל הקדום', גנזי קדם ח (תשע"ג), 67‑109
  8. א' ארליך וא' שמידמן, '"אמן בימינו...": התהוותה של פסקה חדשה בין ברכת ירושלים לברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון', תרביץ פב, א (תשע"ד), עמ' 115‑133
  9. א' שמידמן, '"קינות" לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז', תרביץ פב, ב (תשע"ד), עמ' 241‑268
  10. א' שמידמן, 'סליחות לעשרה בטבת מפרי עטו של ר' יוסף אבן אביתור', קבץ על יד כג (לג; תשע"ה), 47-1
  11. א' שמידמן, 'מעמדם הליטורגי של פיוטי "חטאנו" על פי קטעי הגניזה הקהירית', תרביץ פג, א‑ב (תשע"ה), 87‑113
  12. א' שמידמן, 'שרידי קרובות י"ח המיוחסות לר' יוסף אבן אביתור', קבץ על יד כה (לה; תשע"ז), עמ' 129‑155
  13. א' שמידמן, "שיבוצים מקראיים מנבואות הפורענות בפיוטי ר' יהודה הלוי", בתוך: רבבות לאפרים: קובץ מחקרים בספרות עם ישראל מוגש לפרופסור אפרים חזן, בעריכת ר' רפאל-ויוונטה וש' רפאל-ויוונטה, ירושלים תשע"ח, עמ' 35‑47
  14. א' שמידמן וא' ארליך, 'נוסחה הקדום של 'ברכת הזן' לאור קטעי הסידורים מן הגניזה הקהירית', גנזי קדם טו (2020), עמ' 205‑226
  15. א' שמידמן, 'שורשיו המקראיים של המקצב המרובע', Revue Européenne des Etudes Hébraïques, כרך 21 (2020), עמ' כה-מא להורדה
  16. א' שמידמן וע' סנובל, 'הגרסה המורחבת של 'איברי המשיח' מאת ש"י עגנון: מבוא ומהדורה מדעית', מחקרי ירושלים ספרות עברית לא (תש"ף), 279 - 311
  17. א' שמידמן וא' ארליך, 'נוסח ברכת המזון בסידורי רב סעדיה גאון ור' שלמה בן נתן', פעמים 162 (תשפ"א), 57 - 79 להורדה
  18. א' שמידמן וא' ארליך, 'התגלגלות הנוסח של "ברכת הארץ" לאור קטעי הסידורים מגניזות קהיר', , קבץ על יד כז (לז; תשפ"א), עמ' 223 – 255 להורדה
  19. א' שמידמן וא' ארליך 'התגלגלות הנוסח של "ברכת ירושלים" לאור קטעי הסידורים מגניזות קהיר', JSIJ 21 (2021), 1 - 32 (להורדה)
  20. א' שמידמן, 'האומנם שימשו קינות ארץ ישראליות בתור סליחות במנהג בבל?', מחקרי ירושלים בספרות עברית לב (תשפ"א; 'פעמי שולמית': ספר היובל לכבוד פרופ' שולמית אליצור), עמ' 23 - 48 להורדה
  21. א' ארליך וא' שמידמן, 'גלגולי הנוסח הקדום של ברכת "הטוב והמטיב" בברכת המזון לאור קטעי הגניזה הקהירית', סידרא (התקבל לפרסום)

   

  מאמרים, אנגלית                                                        Articles, English

  1. Avi Shmidman, “Developments within the Statutory Text of the Birkat ha-Mazon in Light of its Poetic Counterparts,” in: A. Gerhards and C. Leonhard (ed.), Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights into its History and Interactions, Leiden: Brill 2007, 109-126
  2. Avi Shmidman, “On the Liturgical Function of DSS Document 4Q434a,” Zutot 5 (2008), 15‑22
  3. Avi Shmidman, “Congregational Participation within the Biblical Story in the Yotser Poems of Shlomo Suliman,” in: W. van Bekkum and N. Katsumata (ed.), Giving a Diamond: Essays in Honor of Joseph Yahalom on the Occasion of His Seventieth Birthday, Leiden: Brill 2011, 137‑158
  4. Avi Shmidman, “A Multifaceted Nuptial Blessing: The Use of Ruth 4:11‑12 within Medieval Hebrew Epithalamia,” Melilah: Manchester Journal of Jewish Studies 8 (2011), 96‑112
  5. Avi Shmidman, “Intertextual Supplications in Liturgical Poetry of Yehuda Halevi,” Frankfurter Judaistische Beiträge 38 (2013), 25-48
  6. Avi Shmidman, “Use of the Root ‘dhr’ as ‘Roaring’ in Early Piyyut,” Zutot 10 (2013), 41-51
  7. Avi Shmidman, “A 12th-13th-Century Specimen of the Eastern Rite for the Tenth of Tevet,” HUCA 84-85 (2013-2014), 89-108
  8. Yonatan Belinkov, Alexander Magidow, Maxim Romanov, Avi Shmidman and Moshe Koppel, “A Large-Scale Historical Arabic Corpus,” Proceedings of the COLING Workshop on Language Technology and Tools for Digital Humanities, December 2016
  9. Michal Bar-Asher Siegal and Avi Shmidman, “Reconstruction of the Mekhilta Deuteronomy Using Philological and Computational Tools,” Journal of Ancient Judaism 9 (2018), 2-25
  10. Avi Shmidman, Moshe Koppel, and Ely Porat, “Identification of Parallel Passages Across a Large Hebrew/Aramaic Corpus,” Journal of Data Mining and Digital Humanities, Special Issue on Computer-Aided Processing of Intertextuality in Ancient Languages, March 2018
  11. Oran Brill, Moshe Koppel and Avi Shmidman, “FAST: Fast and Accurate Synoptic Texts”, Digital Scholarship in the Humanities 35 (2019), 254-264. (https://doi.org/10.1093/llc/fqz029)
  12. Avi Shmidman, "Hebrew Piyyuṭ and its Byzantine Greek Influences: The Case of the Inverted Construct Form", in: The Poet and the World, ed. J. Yeshaya, E. Hollender and N. Katsumata, Berlin: De Gruyter 2019, 183-195
  13. Avi Shmidman and Uri Ehrlich, “We shall glorify You, our King: A Poetic Passage in the Second Benediction of the Grace after Meals”, in: On Wings of Prayer, ed. N. Calduch-Benages, M. W. Duggan and D. Marx, Berlin: De Gruyter 2019, 317-355
  14. Yonatan Belinkov, Alexander Magidow, Alberto Barrón-Cedeño, Avi Shmidman and Maxim Romanov, “Studying the history of the Arabic language: language technology and a large-scale historical corpus,” Language Resources and Evaluation 53 (2019), 771-805 (https://doi.org/10.1007/s10579-019-09460-w)
  15. Avi Shmidman, Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel, Yoav Goldberg, “Nakdan: Professional Hebrew Diacritizer,” in: Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations, July 2020, 197-203.
  16. Avi Shmidman, Josh Guedalia, Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel, Reut Tsarfaty, “A Novel Challenge Set for Hebrew Morphological Disambiguation and Diacritics Restoration”, Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, 3316-3326
  17.     Avi Shmidman, "Automatic Identification of Biblical Citations and Allusions in Hebrew Texts", in: #DHJewish - Jewish Studies in the Digital Age, ed. Michelle Chesner, et al., Berlin: DeGruyter, 2022 (in press)
  18.      Aynat Rubinstein and Avi Shmidman, “NLP in the DH pipeline: Transfer-learning to a Chronolect”, Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities (NLP4DH 2021), Proceedings of the Workshop, 106-110

  ספרים (עורך)                                                                             Books, Edited  -    

  1. א' שמידמן וא' חזן (עורכים), דבר תקווה: מחקרים בשירה ובפיוט מוגשים לפרופ' בנימין בר‑תקוה (מסורת הפיוט כרך ה‑ו), רמת‑גן תשע"ז

  ערכים אנציקלופדיים:                                                                    Encyclopedia articles:

  1. Avi Shmidman, “Construct, Inverted,” Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan, Leiden and Boston: Brill 2013, 595‑596

  פוסטרים בכנסים:                                                       Posters at Scientific Conventions:

  1. Vered Raziel‑Kretzmer and Avi Shmidman, “Computer-Aided Mapping of Palestinian Liturgical Rites as Represented by the Cairo Genizah Manuscripts,” manuSciences ’15 Conference, Chiemsee, Germany, September 2015. Available here: http://tinyurl.com/pt9zr2r
  2. Avi Shmidman, Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel, and Yoav Goldberg, "Automatic Prefix Identification for Hebrew," The Israel Seminar of Computational Linguistics (ISCOL), Haifa, Israel, October 2018. Available here: https://tinyurl.com/yaukkspm
  3. Avi Shmidman, Joshua Guedalia, Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel and Reut Tsarfaty, “A Novel Challenge Set for Hebrew Morphological Disambiguation and Diacritics Restoration”, The Israel Seminar of Computational Linguistics (ISCOL), September 2020. Available here: https://tinyurl.com/y2uxajqd

   

  פרסומים מדעיים בעיתונות                               Scientific Newspaper Articles

  א' שמידמן וע' סנובל, 'גלגולו של סיפור' [פרסום של סיפור חדש מאת ש"י עגנון על פי כתב יד אבוד], הארץ, 28/4/2016, המדור לתרבות וספרות

  הרצאות בכנסים מדעיים                            Lectures at Scientific Conferences

  1. 'ברכות המזון המפויטות לשמחת כלולות', הסמינר המחלקתי של החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, אביב תשס"ה
  2. 'התפתחויות בתפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות מן הגניזה', הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, קיץ תשס"ה
  3. “Developments within the Statutory Text of the Birkat ha-Mazon in light of its Poetic Counterparts,” Ubergänge – Zur liturgischen Entwicklung in Christentum und Judentum, Aachen, November 2005
  4. 'מובאות מקראיות כמאפיין תבניתי בברכות המזון המפויטות מן הגניזה הקהירית', הכנס השנתי של הקתדרא לחקר הפיוט ולהוראתו ע"ש חיים מנחם ליהמן ז"ל, אוניברסיטת בר‑אילן, אייר תשס"ו
  5. “Interactions between the Lectionary and the Qedusha in the poetry of Shlomo Suliman,” The Second Workshop on Jewish and Christian Liturgy, funded by the Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Neve Ilan, October 2007
  6. “Cibarious Motifs in the Festival Poetry for the Grace After Meals,” Fifth Medieval Hebrew Poetry Colloquium, under the auspices of the European Association of Jewish Studies, at The Groningen Research Institute for the Study of Culture (I.C.O.G.), University of Groningen, July 2008
  7. 'ארץ תורה וברית בברכות המזון המפויטות מן הגניזה הקהירית', הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, שבט תשס"ט
  8. 'שורשיו המקראיים של המקצב המרובע', כנס לרגל פרישת פרופ' בר תקוה, אוניברסיטת בר‑אילן, ינואר תש"ע
  9. “Intertextual Appropriations in the Redemption Requests of Yehudah Halevi,” Sixth Medieval Hebrew Poetry Colloquium, under the auspices of the European Association of Jewish Studies, at Ruhr-Universität, Bochum, July 2011
  10. “Intertextuality of Medieval Hebrew Poetry,” concluding panel presentation at the Sixth Medieval Hebrew Poetry Colloquium, under the auspices of the European Association of Jewish Studies, at Ruhr-Universität, Bochum, July 2011
  11. 'התנ"ך והמחשב', הקולקוויום המחלקתי במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר‑אילן, אייר תשע"א
  12. 'שיבוצים מקראיים מנבואות הפורענות בפיוטי ריה"ל', בכנס: תורת השיר ולשונו: מחווה לפרופסור אפרים חזן, אוניברסיטת בר‑אילן, שבט תשע"ב
  13. 'סביבה וירטואלית לכתבי יד עבריים', בכנס: כתב היד העברי בעידן הדיגיטלי, האוניברסיטה העברית בירושלים, אדר תשע"ג
  14. 'קרובות י"ח לימי התענית מגניזת קהיר', הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, קיץ תשע"ג
  15. “Identifying Joins of Cairo Genizah fragments: Traditional Methods versus Artificial Intelligence”, at: The Tenth Congress of the European Association for Jewish Studies (within the framework of the Medieval Hebrew Poetry Colloquium), Paris, July 2014
  16. “The Cantillation Marks to the Books of Psalms: Theoretical and Practical Perspectives”, at an international workshop conference entitled: Psalms in the Liturgies of Judaism and Christianity, Hebrew Union College, February 2015
  17. 'דבקותו של ש"י עגנון בלשון חכמים', כנס 'בואי הרוח', אוניברסיטת בר‑אילן, קיץ תשע"ה:  https://youtu.be/7cfSN9OxFhw
  18. 'הכול מול הכול: אלגוריתם חדש לזיהוי יעיל של מקבילות בקורפוסים טקסטואליים עבריים גדולים', מכון דיקטה, ירושלים, כסלו תשע"ו
  19. “Preparation of Digital Editions of Hebrew Poetry: The Advantages of TEI”, The Eighth Medieval Hebrew Poetry Colloquium, under the auspices of the European Association of Jewish Studies, at the University of Helsinki, July 2016
  20. '"לשון חכמים תיטיב דעת": האומנם עומדת לשון חז"ל ביסוד סגנונו של ש"י עגנון?', ערב עיון בנושא 'ש"י עגנון – סיפורת לשון וסגנון', האקדמיה ללשון העברית, 4 בדצמבר 2016: https://youtu.be/_JIKCWjsIvQ
  21. 'המאגר הממוחשב של כתבי ד"ר דב ירדן: הישגים וחזון לעתיד', יום עיון בחקר ספרות ימי-הביניים לזכר ד"ר דב ירדן, 31 בינואר 2017
  22. 'המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר: מבט לעתיד', הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2017
  23. “Deep Learning Methods for Jewish Studies Research”, From Tablet to Tablet: A Digital Humanities Workshop, sponsored by the Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, Sept 5, 2017
  24. “Deep Learning for Preprocessing Historical Hebrew Texts:
   Error Detection, Vocalization, Abbreviation Expansion”, ISCOL (The Israel Seminar for Computational Linguistics), Hebrew University, Sept 25, 2017 (with Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel, and Yoav Goldberg).
  25. 'חשיפת התשתית המקראית של שירים ימי-ביניימיים: גישות ידניות מול גישות ממוחשבות', יום עיון בחקר ספרות ימי-הביניים לזכר ד"ר דב ירדן, אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2018
  26. 'מהדורות סינופטיות ממוחשבות וחילופי הנוסח שבספר תמול שלשום לש"י עגנון', מחשב וטקסט: יום עיון לזכר פרופ' ראובן מירקין, אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2018: https://youtu.be/EZUZKXdrP_U
  27. 'דו-משמעות בשירי עמנואל הרומי ובשפה העברית בכלל: גישה ממוחשבת חדשה לאבחנה בין משמעויות', יום עיון בחקר ספרות ימי-הביניים לזכר ד"ר דב ירדן, אוניברסיטת בר-אילן, פברואר 2019: https://youtu.be/E4t6aCkWcFQ
  28. “Two Poetic Embellishments in the Grace after Meals: The cases of the ‘Adorn us with favor’ and ‘We shall glorify You’ passages”, When Poetry Burgeons from Liturgies: The Sixth International Workshop of Jewish and Christian Liturgies/Back to the Sources, Hebrew Union College, Jerusalem, March 5, 2019
  29. “Automatic Vocalization of Hebrew Texts: Old Challenges and New Solutions,” The Israeli Workshop on Technological Tools for Manuscript Research, Bar-Ilan University, Feb 13, 2019
  30. “Automated Synoptic Alignment of Rabbinic Texts,” “Generations”: Evolution and Transmission of the Rabbinic Text, Bar-Ilan University, June 13, 2019
  31. 'ספרי עזר למושררים: מרב סעדיה גאון ועד עידן המחשב', יום עיון בחקר ספרות ימי-הביניים לזכר ד"ר דב ירדן, אוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2020: https://youtu.be/reYoyfcf3xU
  32. “Nakdan: Professional Hebrew Diacritizer,” The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations, July 2020 (with Shaltiel Shmidman, Moshe Koppel, and Yoav Goldberg). לצפייה: https://slideslive.com/38928593/nakdan-professional-hebrew-diacritizer
  33. “Automatic Identification of Biblical Citations and Allusions in Hebrew,” #DHJewish 2021: Jewish Studies in the Digital Age, A Conference of the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, January 2021

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 15/09/2022