איל דיפארטאמיינטו די ליטיראטורה דיל פואיב'לו ג'ודייו

איל דיפארטאמיינטו די ליטיראטורה דיל פואיב'לו ג'ודייו סי פ'ונדו אין 1956 פור איל דיפ'ונטו פרופ'יסור ברוך קורצוויל, קיין דיריז'ו סו קאמינו סאיינטיפיקו.

לוס איסטודיינטיס ב'יינין אה קונוסיר לה קונטינואסייון איסטוריקה די לה ליטיראטורה איבריאה אה לו לארגו די סוס ג'יניראסייוניס, קומו טאמביין איל דיאלוגו טיקסטואל קי טיניאה איסטה ליטיראטורה קון לאס דיפ'ירינטיס איפוקאס דיל ג'ודאיזמו אי לה ליטיראטורה מונדייאל.

איל דיפארטאמיינטו מוסטרה ליבירטאד, אי לוס איסטודייאנטיס טיינין ב'ארייאס פוסיבילידאדיס די קונסינטראר אין לה ליטיראטורה איבריאה אנטיגואה, מידייאב'אל, מודירנה אי קונטימפוראניאה. לאס קוניקסייוניס קי טיניאה לה ליטיראטורה איבריאה קון לה די יידיש אי קון איל לאדינו סי איסטודייאן אין לוס דוס סינטרוס איספיסייאליס קי סי פונקסייונאן אין איל דיפארטאמינטו – איל סינטרו די יידיש אי איל סינטרו דיל לאדינו.

לוס איסטודייאנטיס אי לוס אלומנוס דיל דיפארטאמיינטו גאנארון מוג''וס פרימייוס ליטירארייוס די אלטה ב'אלור פור סוס אוב'ראס ליטירארייאס אין פרוזה אי פואיזיאה. לוס איסטודייאנטיס די ב.א. פואידין אסיסטיר אין און טאלייר די איסטודייוס – דונדי סי אימביזאן לה קריאסייון ליטירארייה  פור איל קונוסידו פואיטה מירון ח' איזקסון.  אין לה ריב'יסטה ליטירארייה קי סי פובליקה איל דיפארטאמיינטו – מסע"י – סי פובליקאן לאס אוב'ראס די לוס איסטודנאייאנטיס אל לאדו די לאס אוב'ראס די סוס מאאיסטרוס אי פרופ'יסוריס. איל דיפארטאמיינטו אורגאניזה באלוס ליטירארייוס אי אוטראס אקטיב'ידאדיס קולטוראליס.