Placeholder Image

ד"ר שרה כץ ז"ל

  פרסומים

  ספריה:

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ האני וגבוריו בספורי דוד שחר ‬1975‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ ביאליק בחבלי אבן גבירול / ‬1999‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ בנות השיר הנאוות : ‬1997‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ דמות האני המספר והגבור בספורי דוד שחר ‬1971‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ ירושלים כמבע אומנותי ביצירות הזז ושחר / ‬1978‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ מראות בירושלים של דוד שחר / ‬1985

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ נוף ירושלים ביצירותיהם של שני מספרים בספרת העברית החדשה חיים הזז ודוד שחר ‬1978‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ פתוחים פתוחים ואטורים ‬1992‫ 

  ‫ כץ, שרה, 1930- ‬‫ רבי יצחק אבן גיאת ‬1994‫ 

  כץ, שרה, 1930 שני שירי תהילה של אבן גבירול: ו"את יונה" ו"מי זאת כמו" : ניתוח ופרשנות‫ 1984

  מאמריה:
  1   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ האיש מאחורי המסכה ‬‫ ירושלים יז (תשס) 189-195 ‬2000
  2   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ בין ביאליק לאבן-גבירול ‬‫ הלל לביאליק (תשמט) 305-331 ‬1989
  3   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ בין גבירול לביאליק ‬‫ דבר (26.10.1984) 20 ‬1984
  4   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ בין שירו של ח"נ ביאליק "קומי צאי" לשירו של ר’ שלמה בן גבירול "עת נצבו כנד" ‬‫ עלון למורה לספרות 13 (תשנב) 116-129 ‬1992
  5   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ ביקורו של רב נסים מקיירואן בגראנאדה לרגל נישואי בתו עם יהוסף הנגיד ‬‫ סיני צו,ג-ד (תשמה) קיד-קלד ‬1985
  6   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "גלגוליו של חרוז", או שעשועי חריזה של משוררים עבריים מימי הביניים ‬‫ עלי-שיח 15-16 (תשמב) 88-92 ‬1982
  7   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דו-שיח פואטי סמוי בגן שועים בגרנדה ‬‫ ירושלים כ-כא (תשסד) 258-267 ‬2004
  8   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דיאגנוזה של סופר ש"בגד במשא הנפש" שלו : [על] דוד שחר, "סוכן הוד מלכותו" ‬‫ ירושלים יג (תשלט) 92-98 ‬1979
  9   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דיוקנו של אמן : על אסתרליין יקירתי לש"י עגנון ‬‫ הדאר 62, לט (תשמד) 650 ‬1984
  10   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דמות הגיבור והמספר בסיפורי דוד שחר ‬‫ ירושלים ט-י (תשלה) 223-229 ‬1975
  11   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דמות המספר ב"מגיד העתידות" לדוד שחר. ‬‫ בקורת ופרשנות 4-5 (תשלד) 89-93 ‬1974
  12   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ דמותה של "חצר" ירושלמית אחת להזז ‬‫ ירושלים יא-יב (תשלז) 240-245 ‬1977
  13   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "הבא החרשים ארבע" ‬‫ סיני צ, ג/ד (תשמב) קפד-קפז ‬1982
  14   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ היכל מלא שברי ניצוצות גנוזים (על "הלוריאן" של דוד שחר) ‬‫ נתיב 3,9 (תשנו) 73-77 ‬1996
  15   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ ההיכל שנופץ לרסיסים (עם מותו של הסופר דוד שחר). ‬‫ האומה 128 (תשנז) 441-447 ‬1997
  16   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ הערות אחדות לפרשנותו של דב ירדן לשיר הקינה של רשב"ג "עיני מרב בכי". ‬‫ סיני עח (תשלו) 93-95 ‬1976
  17   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ השפעת גבירול על ביאליק בשיר "על אילת השחר". ‬‫ הקונגרס העולמי למדעי היהדות 9,ג (תשמה) 131-137 ‬1985
  18   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ השפעת גבירול על השיר "אבי" לביאליק ‬‫ מעריב (10.10.1984) 32 ‬1984
  19   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ התעסקותו של עגנון בחנות הריקה ‬‫ מאזנים מ (תשלה) 177-171 ‬1975
  20   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ זיקת שלמה אבן גבירול לתפיסת המוסיקה של זמנו ‬‫ פעמים 46-47 (תשנא) 29-54 ‬1991
  21   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ טרובדור עברי בחצר מלך קתולי ‬‫ מאזנים סה, 2 (תשנא) 48-50 ‬1990
  22   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ יונים במיצר : [על] חיים באר, נוצות, תשם ‬‫ ירושלים טו, 2 (תשמא) 98-104 ‬1981
  23   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ ירושלים במבע אמנותי ביצירות הזז ושחר ‬‫ עלון למורה לספרות 14 (תשנג) 144-169 ‬1993
  24   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ ירושלים - "לב האור" : על סיפורה של ע. כהנא-כרמון ‬‫ בקורת ופרשנות 10-9 (תשלז) 92-116 ‬1977
  25   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ כיצד הגיע שירו של רמב"ע "כתנות פסים" לניו-יורק ‬‫ בצרון 29-30 (תשמו) 26-35 ‬1986
  26   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ מבוא להוראת השירה העברית בספרד ‬‫ עלון למורה לספרות 13 (תשנב) 225-231 ‬1992
  27   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ מריבה משולשת על דבר שיר-יין ‬‫ בקורת ופרשנות 19 (תשמד) 97-112 ‬1984
  28   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ עגנון ושירת ימי הביניים : עקבות שירי רשב"ג וריה"ל בסיפורי עגנון ‬‫ הדאר 68, ו (תשמט) 15-17 ‬1989
  29   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ עוד על הסיפור והמטאפורות ב"בלבב ימים" לעגנון ‬‫ תלפיות יא (תשנט-תשס) 167-176 ‬2000
  30   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ עוד על חיי יצחק אבן-כ’לפון וקשריו עם שמואל הנגיד ‬‫ בקורת ופרשנות 28 (תשנב) 31-49 ‬1991
  31   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ עוד על מחלתו של אבן גבירול ‬‫ סיני פה,ג/ד (תשלט) 185-189 ‬1980
  32   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על הלכודים ברשת חשקם ועל ציידים המנצלים את חולשתם ‬‫ מאזנים נ, 4 (תשם) 294-299 ‬1980
  33   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על כמה מן "הסתומות" בחייו של ר’ יצחק אבן עזרא ‬‫ מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן (תשנא) 319-336 ‬1991
  34   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על מחברו של הספר "מבחר הפנינים" ‬‫ סיני קג (כסלו-טבת תשמט) קעט-קפב ‬1989‫ טקסט מלא ‬35   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על סוגי-השיר השונים בשירת-החול העברית בספרד ‬‫ מאזנים נב, 2 (תשמא) 113-120 ‬1981
  36   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על עלילות ותעלולים ב"ספר שעשועים" ‬‫ מאזנים סא, 5-6 (תשמח) 77-79 ‬1988
  37   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על "קוצים כסוחים" בשיר של ר’ יהודה הלוי ‬‫ סיני פח, ג/ד (תשמא) 132-137 ‬1981
  38   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ על שירתו של רבי משה בוג’נאח איש טריפולי ‬‫ סיני קד (אב-אלול תשמט) רעב-רעה ‬1989
  39   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ הקונפליקט היהודי-ערבי ביצירתו של דוד שחר. ‬‫ האומה 136 (תשנט) 454-470 ‬1999
  40   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ קשרי שמואל הנגיד עם אישים בתפוצות ישראל ‬‫ קובץ הציונות הדתית ג (תשסא) 298-307 ‬2000
  41   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "רזי לילה" של ביאליק ו"אני האיש" של אבן-גבירול ‬‫ עלי-שיח 29-30 (תשנב) 161-168 ‬1991
  42   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ רישומי השפעת גבירול בשירת ביאליק ‬‫ עלי-שיח 24 (תשמז) 69-86 ‬1987
  43   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ ר"ש אבן גבירול "דובר סרה על האומה" ‬‫ סיני פט, ג/ד (תשמא) קעא-קעה ‬1981
  44   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ רשמי מאזן ‬‫ עלי-שיח 8/9 (תשם) 85-87 ‬1980
  45   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "שומרון קול תתן" : קינה לתשעה באב לשלמה אבן גבירול ‬‫ מחקרי חג 1 (תשמח) 118-123 ‬1988
  46   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שינוי סגנון ותוצאתו ‬‫ מאזנים מ (תשלה) 376-370 ‬1975
  47   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "שירה בפי תמיד מסודרת" : שיר שהקדיש ר’ שמואל הנגיד לאבן גבירול ‬‫ סיני קב (ניסן-אייר תשמח) ח-יח ‬1988
  48   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שירה ומסתורין ביצירתו של שלמה אבן-גבירול ‬‫ שירה ומסתורין (תשמו) 31-54 ‬1986
  49   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שירה ופיוט ב"תור הזהב" בספרד בזיקתם למציאות ההיסטורית ‬‫ אפיריון 26-27 (1993) 55-62 ‬1993
  50   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שירי המסע בים לא"י של ריה"ל והשפעתם על "בלבב ימים" של עגנון ‬‫ ירושלים כב (תשסו) 24-33 ‬2005
  51   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שירי תפוחים שחוברו בגראנדה בארמון שמואל הנגיד ‬‫ אפיריון 16-17 (1989-1990) 64-73 ‬1989
  52   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שירת רבי יעקב אבו צור ממרוקו ‬‫ סיני קג (תשרי-חשוון תשמט) פט-צב ‬1989
  53   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ שלמה אבן גבירול במוקד "האש והעצים" לעגנון. ‬‫ הקונגרס העולמי למדעי היהדות 10,ג, כרך 2 (תשמט) 189-196 ‬1989
  54   ‫ פגיס, דן,1930-1986 ‬‫ השנאה לשירת האהבה. ‬‫ מאזנים נא, 1 (תשם) 45-47 ‬1980
  55   ‫ כץ, שרה,1930- ‬‫ "תפוחי זהב במשכיות כסף" : על הנגלה והנסתר בשירי חשק של שלמה אבן גבירול ‬‫ ראה 2 (1997) 35-58 ‬1997
   

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022