מסלולי לימוד לתואר שלישי

 

קיימים שלושה מסלולי לימוד: מסלול רגיל (כמפורט לעיל), מסלול ישיר ומסלול משולב.

תנאי הקבלה למסלול הישיר ולמסלול המשולב:

מסלול ישיר:

  •  סיום לימודים בציון 90 ומעלה לתואר ראשון.
  •  ספרות כמקצוע ראשי בלימודי תואר ראשון.
  •  הגשת מועמדות מיד עם תום הלימודים לתואר ראשון או בתוך שנתיים לכל היותר.
  • מועמד מאוניברסיטה אחרת רשאי להגיש בקשה להתקבל. הוועדה לתואר שלישי תכיר בלימודיו הקודמים באופן מלא או חלקי, על פי העניין.

מסלול משולב:

  •  סיום למודים בממוצע 86 לפחות לתואר ראשון.
  •  ספרות כמקצוע ראשי בלימודי תואר ראשון.
  • מועמד מאוניברסיטה אחרת יוכל להתקבל למסלול אם תמצא הוועדה לתואר שלישי שמעמדו האקדמי שקול כנגד מעמדו של בוגר אוניברסיטת בר אילן.

תנאי מעבר מתואר שני למסלול משולב:

  •  ציון 86 לפחות בקורסי תואר שני.
  •  ציון 90 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות בשנה ראשונה לתואר שני.
  •  הצעת מחקר בשנה שנייה לתואר שני לאחר אישורה. על הסטודנט להוכיח יכולת בולטת ועל פי שיקול ראש המחלקה.