חיי היום יום, הריאליה החקלאות והכלכלה עד למסעי הצלב, על פי עדויות הפיוט הארץ ישראלי הקדום

קטעי הפיוט הארץ ישראלי המצויים בידינו נחקרו בעיקר מהבחינה הספרותית ויחסם ליצירות האחרות של התקופה (המדרש וכו'). כן נחקרו סוגיות היסטוריות העניינים גאוגרפיים-היסטוריים החבויים בין קפלי מליצות הפייטנים. עם זאת, טרם נערך מחקר מקיף שיתמודד עם מקומה של הריאליה בפיוט. מחקר זה צריך ללקט את כל האינפורמציה הקשורה לחיי היום-יום, הכלכלה, החקלאות ואספקטים גאוגרפיים מסוימים בפיוטים ארץ ישראליים. לבחון מי מהם נשאב ממקורות מדרשיים או אחרים, לעמוד על אמינותם לפי מקורות היסטורים וארכיאולוגים שבידינו, לאפיין פייטנים לפי מידת שמושם בענייני ריאליה אלו, ולנסות לגבש מודל כללי בדבר השימוש בענייני הריאליה בפיוט הארץ ישראלי ולבדוק מה ניתן ללמוד ממנו על אורחות החיים של יהודי ארץ ישראל בתקופה הנידונה.